یوسف خوش نام

ای یوسف خوشنام ما خوش می‌روی بر بام مــا /

  ای درشـکسـتــه جــام ما ای بـردریـــده دام مــا/

ای نــور مــا ای ســور ما ای دولــت منـصــور مــا /

 جـوشی بنـه در شـور ما تا مـی شـود انگـور مــا/
ای دلــبــر و مـقـصــود ما ای قبلــه و معـبـود مــا/

 آتــش زدی در عــود مــا نـظـــاره کـن در دود مــا/

ای یــــار مـــا عــیــــار مـــا دام دل خـــمــــار مــا /

 پا وا مکـش از کـار مـا بستـان گـروی دستـار مــا/
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل / 

 وز آتـــش ســودای دل، ای وای دل، ای وای مــا!

/ 3 نظر / 11 بازدید
معصومه

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور.....[ناراحت]

معصومه

ای یوسف خوشنام ما کی می آیی کنعان ما![ناراحت]